Hoe neem je de gewaagde stap om met mensen een gesprek te beginnen op een evenement?

Uit je comfortzone stappen en gesprekken beginnen met mensen op een evenement kan een uitdaging zijn, maar het is een waardevolle vaardigheid om te netwerken en connecties op te bouwen. 

Hier zijn enkele tips om je op weg te helpen:

 • Stel duidelijke doelen: Bepaal wat je wilt bereiken op het evenement. Wil je potentiële zakelijke contacten vinden of gewoon interessante gesprekken voeren? Het hebben van een doel kan je motivatie geven.
 • Bereid Elevator Pitches voor: Bereid een korte introductie over jezelf voor, inclusief je naam, wat je doet en waarom je op het evenement bent. Dit maakt het makkelijker om gesprekken te beginnen.
 • Kom vroeg: Door vroeg aan te komen, kun je je op je gemak voelen op het evenement voordat het druk wordt. Je hebt dan de kans om een paar mensen te benaderen in een rustigere omgeving.
 • Begin met complimenten of opmerkingen: Begin een gesprek met een compliment of met een opmerking over iets dat met het evenement te maken heeft. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Ik vind het onderwerp van deze conferentie geweldig; het is zo relevant voor wat ik doe.”
 • Stel open vragen: Stel vragen die meer vragen dan een simpel ja of nee antwoord. Open vragen moedigen uitgebreidere gesprekken aan. Bijvoorbeeld: “Wat heeft je geïnspireerd om dit evenement bij te wonen?”.
 • Actief luisteren: Wees een goede luisteraar. Toon oprechte interesse in wat de ander zegt en stel vervolgvragen op basis van hun antwoorden. Dit laat zien dat het gesprek je interesseert.
 • Zoek gemeenschappelijke interesses: Ontdek gemeenschappelijke interesses of gespreksonderwerpen waar zowel jij als de ander zich in kunnen vinden. Het is vaak makkelijker om contact te maken als je dezelfde passies deelt.
 • Neem pauzes: Als je je overweldigd begint te voelen, is het goed om korte pauzes te nemen om op te laden. Ga naar het toilet, neem wat te drinken of ga even naar buiten om weer tot jezelf te komen.
 • Gebruik technologie:  het evenement contact kunt leggen met deelnemers. Je kunt contactinformatie digitaal uitwisselen om gemakkelijk te schakelen.
 • Onthoud dat iedereen menselijk is: Houd in gedachten dat de meeste mensen op evenementen er zijn om anderen te ontmoeten en openstaan voor gesprekken. Wees niet bang voor afwijzing; niet elke interactie zal leiden tot een zinvolle connectie.
 • Follow-up: Doe na het evenement moeite om de mensen die je hebt ontmoet op te volgen. Stuur een vriendelijke e-mail of bericht om te laten weten dat je geïnteresseerd bent om het gesprek voort te zetten of opnieuw af te spreken.

Uit je comfortzone stappen vergt oefening, maar met tijd en ervaring wordt het gemakkelijker. Onthoud dat iedereen wel eens in dezelfde situatie heeft gezeten en dat de meeste mensen vriendelijke en oprechte interacties op beurzen of evenementen waarderen.

#fmcg, #businessevents #networking #digitalmarketing, #automotive #getleadsinyourcrm, #efficientnetworking #digitalbusinesscards

How can you step out of your comfort zone and start conversations at an event?

Getting out of your comfort zone and initiating conversations with people at an event can be challenging, but it’s a valuable skill for networking and building connections. Here are some tips to help you get started:

. Set Clear Goals: Determine what you want to achieve at the event. Are you looking to make new friends, find potential business contacts, or simply have interesting conversations? Having a goal can give you motivation.

. Prepare Elevator Pitches: Prepare a short introduction about yourself, including your name, what you do, and why you’re at the event. This will make it easier to start conversations.

. Arrive Early: Arriving early can help you ease into the event before it gets crowded. You’ll have the opportunity to approach a few people in a quieter setting.

. Ask Open-Ended Questions: Ask questions that require more than a simple yes or no answer. Open-ended questions encourage more extended conversations. For example, “What inspired you to attend this event?”

. Listen Actively: Be a good listener. Show genuine interest in what the other person is saying, and ask follow-up questions based on their responses. This shows that you care about the conversation.

. Find Common Interests: Discover common interests or topics of conversation that both you and the other person can relate to. It’s often easier to connect when you share similar passions.

. Take Breaks: If you start to feel overwhelmed, it’s okay to take short breaks to recharge. Go to the restroom, grab a drink, or step outside briefly to regain your composure.

. Use Technology: Some events have dedicated apps or social media groups where you can connect with attendees before the event. You can also exchange contact information digitally if that’s more comfortable for you.

. Remember That Everyone Is Human: Keep in mind that most people at events are there to meet others and are open to conversations. Don’t be afraid of rejection; not every interaction will lead to a meaningful connection.

. Follow Up: After the event, make an effort to follow up with the people you met. Send a friendly email or message to express your interest in continuing the conversation or meeting again.

Getting out of your comfort zone takes practice, but with time and experience, it becomes easier. Remember that everyone has been in the same situation at some point, and most people appreciate friendly and genuine interactions at events.

#fmcg, #businessevents #networking #digitalmarketing, #automotive #getleadsinyourcrm, #efficientnetworking #digitalbusinesscards